• Bước 1: Đăng ký mở tài khoản
  • Bước 2: Gửi bản cứng có chữ ký về VCAMBF
  • Bước 3: Đầu tư và giao dịch CCQ